De Praktijk helpt professionals, managers en bestuurders in de gezondheidszorg hun doelen te bereiken.

Wij zorgen voor een oplossing die werkt en waarbij iedereen dat merkt

De Praktijk biedt praktische oplossingen voor lastige inhoudelijke problematiek. Onze kennis strekt zich uit van bestuurlijke en organisatorische kennis, tot logistieke en communicatieve aspecten.

U staat voor moeilijke keuzes.
Wij helpen u deze te maken
en uit te voeren.

Met een duidelijke koers voorbereid op de toekomst

Visie- en strategieontwikkeling

Koers kiezen in tijden van permanente verandering is niet altijd gemakkelijk. Er verandert veel tegelijkertijd: wet- en regelgeving, de rol van patiënten c.q. consumenten, samenwerking en netwerkvorming, financierings- en bekostigingsmogelijkheden en visies op zorg en preventie.

Wij ondersteunen bij het maken van strategische keuzes. We verhelderen de doelen en de rol van de verschillende interne en externe belanghebbenden en samenwerkingspartners. Wij leggen sterke  en zwakke kanten bloot en houden de organisatie een spiegel voor: Wie ben ik, wie wil ik zijn, en wat is daarvoor nodig? En wat zijn de financiële en organisatorische consequenties van de keuzes die worden gemaakt?

Wij streven daarbij altijd naar zakelijke verhoudingen en respect voor de verschillende belangen, ook als die tegengesteld lijken te zijn. Zorgverdeling, productaanbod, cultuur en organisatie: we helpen uw organisatie keuzes te maken voor de toekomst, en tegelijkertijd helpen wij de flexibiliteit van uw organisatie te vergroten. Daarbij kiezen we met u als opdrachtgever een passende rolverdeling.

Fusie/samenwerking en netwerkzorg

Succesvol zijn in de zorg betekent per definitie goed samenwerken met andere zorgaanbieders. Die samenwerking kan op allerlei manieren en in allerlei vormen plaatsvinden, van ontslagprotocol tot gezamenlijk businessplan tot het definiëren en realiseren van een brede regio aanpak met zorgaanbieders en verzekeraars.

Wij hebben ruime ervaring in het begeleiden van samenwerkingsvraagstukken tussen zorgaanbieders, ook tussen verschillende echelons, vanuit allerlei invalshoeken: zorginhoudelijk, organisatorisch, logistiek en financieel.

Bij samenwerking tussen zorgaanbieders vinden wij essentieel dat er een goede verbinding ontstaat tussen de partners, dat de belangen van alle partners op tafel komen en worden gerespecteerd, en dat er duurzame en zakelijke verhoudingen ontstaan op basis van heldere en haalbare afspraken. Alleen zo is samenwerking op de lange termijn voor ieder succesvol. 

Alleen ga je sneller, 
samen kom je verder

Naar een heldere en integere governance

Governance en bestuur

‘Governance’, ‘compliance’ en ‘risicomanagement’ worden steeds vaker als aandachtspunten genoemd voor en door bestuurders en toezichthouders van zorginstellingen. Geen enkele zorgorganisatie kan zich het risico van reputatieschade veroorloven. Het belang van effectief bestuur, integer gedrag en compliance is steeds groter geworden. Daarbij draait het niet alleen om het volgen van wet- en regelgeving, maar vooral ook om het ‘hoe we de dingen hier goed doen’ te verankeren in de organisatie.

Wij bieden u handvatten en instrumenten. Hoe handelen we integer naar onze patiënten, naar elkaar en naar onze stakeholders? Dat kan alleen als de kernwaarden van de organisatie, de stijl van leidinggeven en de gehanteerde systemen elkaar onderling versterken. Wij kunnen u adviseren over het inrichten van bestuurslagen en toezicht met duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden en daarbij horende bevoegdheden van toezicht, bestuur en professionals. Daarbij ondersteunen we u bij het creëren van duidelijkheid over belangen van uw stakeholders en eventuele belangenconflicten.  Dat leidt uiteindelijk tot betere besluitvorming: meer slagvaardigheid, flexibiliteit,  kwaliteit en transparantie. Daarmee is een belangrijk organisatiebreed aspect van kwaliteit en veiligheid geborgd. 

Bedrijfsvoering en innovatie

Op een goed moment heeft de organisatie richting en betekenis. De visie (stip op de horizon) is helder, de strategie (hoe daar te komen) staat op papier. Medewerkers voelen zich betrokken bij de doelstellingen van de organisatie en zijn geïnspireerd.  Hoe zorg je dan dat de organisatie ook werkelijk in executie-modus kan komen, dat de dagelijkse bedrijfsvoering past bij de visie en strategie, dat de beoogde resultaten worden bereikt. En dat de inspiratie niet alleen beklijft maar ook groeit?  Dan gaat het om een strakke bedrijfsvoering. Bij ons betekent dat een integrale aanpak met een plaats voor mensen, kengetallen, processen, communicatie, ondersteunende ICT en bijbehorend leiderschap. 

Dit betekent dat continue verbetering en innovatie normaal worden. Onze aanpak resulteert in een bedrijf met een veilig werkklimaat, focus, rust, reinheid en regelmaat, waar professionals graag willen werken, leren, experimenteren en verbeteren. 

Wij weten wat werkt. Wij begrijpen hoe professionals komen tot innovatie, productiviteit, flexibiliteit en resultaat. Wij ondersteunen bestuurders en professionals in de zorg bij het realiseren van een duidelijke, evenwichtige en passende bedrijfsvoering. 

Met focus naar de stip op de horizon

Van lokale optimalisatie naar borgen in de organisatie

Zorglogistiek en Integraal capaciteitsmanagement

Integraal capaciteitsmanagement (ICM) staat steeds vaker hoog op de bestuursagenda. Bijvoorbeeld door de hoge werkdruk of verloop onder personeel, lange toegangstijden of inefficiënte bedrijfsvoering door onderbenutting van capaciteiten. Maar ook door stagnatie van uitstroom of de strategische noodzaak van ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Losse projecten gericht op lokale optimalisatie van de bedrijfsvoering van bijvoorbeeld het OK- complex of de polikliniek lossen doorgaans lang niet alles op. Een integrale aanpak is effectiever en zorgt voor (zorglogistieke) continuïteit en wendbaarheid. 

Kern van een ICM programma is een planningsorganisatie, met en van de lijn, waarbij planners een kritisch onderdeel van de bedrijfsvoering zijn met bijbehorende training en educatie, stuurmechanismen, beleid en governance. Een ICM programma stuurt op maximale instroom, doorstroom en uitstroom en op minimale variatie, niet op maximale (lokale) capaciteitsbenutting. Management en direct betrokken professionals sturen daarbij zelf op strategisch, tactisch en operationeel niveau aan de hand van een beperkt aantal, duidelijke overzichten en rapportages. 

Wij hebben veel ervaring met het ontwikkelen en inrichten van een ICM programma, het  implementeren en inbedden van ICM in de organisatie en het oplossen van specifieke zorglogistieke knelpunten: in een instelling, in de keten en/of de regio. 

Strategisch Informatie Management

Hoe kan IT echt werken voor uw zorgprofessionals? Zodat zij minder tijd kwijt zijn aan administratieve lasten en meer tijd hebben voor wie het toekomt: de patiënt of cliënt? Te vaak zien we nog dat de inzet van IT als ondersteuning van het zorgproces méér in plaats van minder werk en complexiteit oplevert. 

Strategisch informatie management heeft als doel zorgverleningsprocessen optimaal te ondersteunen met ICT. En daarnaast de mogelijkheden en kansen die ICT biedt te benutten, gericht op de specifieke doelstellingen van de organisatie ten aanzien van kwaliteit van zorg, bedrijfsvoering en werkplezier. 

Wij adviseren bij een doelgerichte en logische aanpak. Wij identificeren samen met u en uw medewerkers de stappen die nodig zijn om de informatievoorziening te sturen, beheersen en verantwoorden, inclusief de IT-governance aspecten.  We kunnen met u een strategisch informatiemanagement plan opstellen: Waar wilt u met informatiemanagement op de lange termijn naartoe? Welke relatie is er met de strategische doelstellingen? En wat betekent dat voor de korte termijn? Wij zijn waar nodig in teamverband of als projectleider in te zetten om het strategisch informatiemanagement plan daadwerkelijk te realiseren.

Informatie doelgericht en effectief inzetten

Goed samenwerken zorgt voor kwaliteit en werkplezier

Samenwerking, conflicthantering en coaching

Zorgprofessionals werken nauw samen met collega’s uit verschillende disciplines. Door onze ervaring in de zorg begrijpen wij goed dat deze samenwerking voortdurend onder druk staat. Grote verantwoordelijkheid, toenemende eisen en complexe organisatorische situaties maken optimaal samenwerken tot een flinke uitdaging. Helaas gaat het niet altijd goed en dan kan interventie nodig zijn: Een problematische samenwerking vormt immers altijd een risico voor de zorgverlener èn voor de kwaliteit van de zorg. Duidelijke afspraken over de samenwerking en blijven werken aan prettige werkomstandigheden zijn dan sleutelbegrippen. Niet voor niets is aan het begrip ‘triple aim in de zorg’ een vierde term, ‘verbetering van het werkplezier van de zorgverlener’ toegevoegd. 

Wij hebben langjarige en brede ervaring in het analyseren en optimaliseren van samenwerking en conflictbemiddeling. Een aantal van onze leden is gediplomeerd mediator. Wij analyseren onderlinge verhoudingen en disfunctionele patronen en maken deze verhoudingen en onderliggende oorzaken en/of mechanismen bespreekbaar. Wij kunnen adviezen geven over verbetering van de verhoudingen, te maken afspraken en de daarbij horende communicatie. Wij helpen teams om elkaar aan te spreken bij het niet nakomen van afspraken. Daarnaast kunnen we teams coachen en conflictbemiddeling of formele mediation inzetten. Het eindresultaat is een team dat weet wat men van elkaar kan verwachten en elkaar zo nodig blijft aanspreken.